marți, 13 septembrie 2011

Fonduri europene-Agricultura si Dezvoltare Rurala - Intrebari frecvente

Sunt beneficiar al Măsurii 141, pot depune proiect şi pentru Măsura 112?
Întrebare :
Un beneficiar al Măsurii 141 care a semnat deja contractul de finanţare cu APDRP mai poate depune un proiect şi pentru Măsura 112?

Răspuns :
Faţă de prevederile Fişei tehnice, solicitantul care are contractat un proiect în cadrul Măsurii 141, NU poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil şi din cadrul Măsurii 112!Am un proiect pe Măsura 112. Mai pot depune încă unul şi pentru Măsura 141?
Întrebare :
Sunt beneficiarul unui proiect de finanţare nerambursabilă prin Măsura 112 şi aş vrea să mai depun încă o cerere din finanţare şi pentru Măsura 141. Mai pot face acest lucru?

Răspuns :
Beneficiarul care are un contractat cu APDRP un proiect depus la Măsura 112 şi a cărui dimensiune economică este cuprinsă între între 6 şi 8 UDE, poate depune o Cerere de Finanţare şi  în cadrul Măsurii 141.


Un beneficiar al unui proiect pentru Măsura 121 poate primi bani şi prin Măsura 112?
Întrebare :
Un beneficiar administrator şi asociat unic al unei societăţi, care are aprobat un proiect în cadrul Măsurii 121 (fermă vegetală) mai poate beneficia de fonduri pentru altă exploataţie cu alt domeniu de activitate (respectiv creşterea animalelor sau  pepinieră) în cadrul Măsurii 112 - exploataţie în care se instalează pentru prima data ca şi conducător?

Răspuns :
Solicitantul care are aprobat un proiect în cadrul Măsurii 121 - "Modernizarea exploataţiilor agricole" pentru fermă vegetală, şi doreşte sprijin de primă instalare pentru aceeaşi exploataţie, dacă îndeplineşte cumulat toate condiţiile de eligibilitate, poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri"
Dacă solicitantul care are aprobat un proiect în cadrul Măsurii 121 pentru fermă vegetală doreşte sprijin financiar nerambursabil şi din cadrul Măsurii 112 dar pentru altă fermă (ex.zootehnică sau pepinieră) nu este eligibil deoarece acesta nu se instalează "pentru prima dată" ca fermier (conform definiţiei instalării).


Comune care nu se regăsesc în Anexa 7
Întrebare :
Comunele care nu se regăsesc în Anexa 7 - lista localităţilor cu populaţia echivalentă la Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322, pot depune proiecte în cadrul acestei Măsuri?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 322 localităţile (comunele) care nu se regăsesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului, pot depune proiecte de investiţii prin PNDR în cadrul acestei măsuri. În Anexa 7 sunt menţionate toate acele localităţi pentru care se acordă punctaj în cadrul criteriilor de selecţie.
Astfel, menţionăm că localităţile care nu se regasesc nu vor primi punctaj în cadrul criteriilor de selecţie menţionate în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 322.


Modernizare investiţie realizată prin SAPARD
Întrebare :
Poate fi modernizată prin FEADR o pensiune realizată prin Programul SAPARD? Activităţile ce vor face obiectul proiectului FEADR sunt dotarea camerelor de cazare cu aer condiţionat, realizarea de împrejmuiri estetice şi eficiente, precum şi achiziţia şi dotarea pensiunii cu panouri solare?

Răspuns :
Modernizarea unei pensiuni realizată cu fonduri prin Programul SAPARD este o investiţie eligibilă prin PNDR.
Astfel, se poate beneficia de fonduri nerambursabile prin Măsurii 313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”, atât pentru modernizarea pensiunii realizată cu fonduri SAPARD, cât şi pentru realizarea investitiilor mentionate.
Beneficiarul trebuie să aibă în vedere să nu modifice destinaţia spaţiilor avizate şi structura proiectului finanţat din fonduri SAPARD.
De asemenea, dacă se doreşte ca pensiunii să-i crească numărul de margarete, pot fi realizate elementele care se adaugă pentru trecerea la o categorie superioară.
Pentru a obţine informaţii detaliate privind condiţiile de accesare a Măsurii 313, care trebuie îndeplinite pentru întocmirea proiectului, poate fi consultat Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, disponibil în format electronic la secţiunea Investiţii prin FEADR.


Localităţi cu minim 2000 de locuitori
Întrebare :
În cadrul proiectelor pentru Măsura 322 numărul minim de beneficiari trebuie să fie 2000? Se poate implementa un proiect in localităţi cu minim 2000 de locuitori, chiar dacă tronsonul respectiv nu îi deservesc pe toţi, ci doar o parte ?

Răspuns :
Pentru localităţile cu minim 2000 de locuitori (persoane echivalente) comuna poate realiza proiecte de investiţii prin PNDR şi în situaţia în care investiţiile respective nu deservesc toţi locuitorii acelei localităţii.
Subliniem faptul că solicitantul trebuie să argumenteze foarte clar în studiul de fezabilitate oportunitatea şi necesitatea investiţiei respective.


Componente pentru Autorităţi publice
Întrebare :
Care sunt componentele Măsurii 313 pentru care sunt eligibile spre finanţare Autorităţile Publice Locale?

Răspuns :
Autorităţile Publice Locale pot depune spre finanţare numai proiecte care se încadrează în componentele c) ,,Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc." şi d) ,,Dezvoltarea şi/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural” din cadrul Măsurii 313 ,,Încurajarea activităţilor turistice”.
Pentru informaţii detaliate privind cele două componente, consultaţi Ghidul Solicitantului pentru Măsura 313, disponibil în format electronic la secţiunea Investiţii prin FEADR.


Modernizare cabinet medical
Întrebare :
În cadrul Măsurii 312, activităţile de asistenţă medicală generală (sau specializată) - cod CAEN 8512 - înseamnă construire sau modernizare cabinet şi achiziţionare aparatură de specialitate?

Răspuns :
Dacă solicitantul deţine o societate înregistrată cu cod CAEN 862 - Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică (cu codurile CAEN 8621,8622,8623 – 8512 este codul CAEN vechi), poate depune un proiect în cadrul PNDR.
Astfel, în cadrul acestui proiect, sunt eligible cheltuielile pentru construirea sau modenizarea cabinetului, cât şi pentru achiziţionarea aparaturii de specialitate.


Păstrarea eligibilităţii pentru micro-intreprinderi
Întrebare :
Pentru un proiect în cadrul căruia beneficiarul este o micro-întreprindere la data depunerii proiectului (are 9 angajaţi şi circa 1.100.000 euro cifra de afaceri), dar prin proiect se prevede crearea de noi locuri de muncă, respectiv înca 25 angajaţi. Vă rugăm să ne precizaţi dacă, acest solicitant, deşi pierde calitatea de micro-întreprindere, rămâne eiligibil?

Răspuns :
Beneficiarul care este constituit ca micro-întreprindere la depunerea proiectului şi care ulterior, ca urmare a implementării proiectului sau dezvoltării economice, devine întreprindere mică sau mijlocie, îşi păstrează eligibilitatea. Astfel, beneficiarul respectiv este în continuare încadrat ca beneficiar eligibil.

În acest sens, vă aducem la cunoştinţă prevederile Hotărârii de Guvern nr. 224/2008, la art. 8, alin. (3): "pentru categoriile de beneficiari FEADR care pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimba tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de micro-întreprindere la categoria de întreprindere mica sau mijlocie (....) cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toata perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare."
Astfel, vă comunicăm că un solicitant devine eligibil pentru Măsura 312 dacă îndeplineşte criteriile de încadrare in categoria micro-întreprinderilor la momentul aplicării pentru Măsura 312.


Încadrare ONG pentru activităţi generatoare de profit în Măsura 313
Întrebare :
Un ONG isi pastreaza calitatea de nonprofit chiar daca in mod conex desfasoara o activitate generatoare de profit. Profitul acelei activitati intra in bugetul asociatiei si va fi folosit pentru atingerea scopurilor statutare ale ONG-ului, niciodata nu va fi distribuit ca profit membrilor. Ceea ce v-am descris e vazut de sectorul tertiar ca o forma de auto sustinere financiara.
Intrebarea mea este cum vede APRDP proiectele depuse de ONG-uri si categoria proiectelor de interes public si negeneratoare de profit care au o intensitate a sprijinului de 100%?

Răspuns :
Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele), asociaţiile acestora şi ONG-uri trebuie să se încadreze în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit. Pentru investiţiile în interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi valoarea de 200.000 Euro/proiect.

Aşadar, ONG-urile sunt beneficiari eligibili ai Măsurii 313 „Încurajarea activităţilor turistice” doar în condiţiile în care aplică pentru proiecte negeneratoare de profit (de tipul celor din componenta C „Investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” şi D „Dezvoltarea şi / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”). De asemenea, activităţile cuprinse în proiect trebuie să fie în acord cu scopul şi obiectivele cuprinse în statutul ONG-ului respectiv.
Având în vedere cele de mai sus, se impune ca în cazul în care un ONG solicită fonduri nerambursabile prin PNDR, acesta să completeze analiza cost - beneficiu şi să depună documentaţia privind statutul ONG-ului. 


Înfiinţare cimitir particular
Întrebare :
În cadrul Măsurii 312 activităţile de pompe funebre - cod CAEN 9303 -  includ la "şi similare" şi înfiinţarea unui cimitir particular?

Răspuns :
Prin PNDR nu se acordă fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea de cimitire particulare, deorece acest tip de investiţie nu se încadrează în obiectivele măsurii, indiferent dacă activitatea se încadrează la codul CAEN 9603 – Activităţi de pompe funebre şi similare (9303 este codul CAEN vechi).


Procesare fructe
Întrebare :
O microîntreprindere în curs de constituire doreşte să investească într-o unitate de producţie dulceaţa, jeleuri şi şerbet. Este eligibilă această investiţie în cadrul Măsurii 123?

Răspuns :
În ceea ce priveşte solicitarea dumneavoastră vă comunicăm că această investiţie poate fi realizată în cadrul Măsurii 123. Menţionăm că, în cadrul Măsurii 123 este eligibilă investiţia într-o unitate de producţie dulceaţă, jeleuri şi şerbet produse exclusiv din fructe.


Construcţie secţie vinificaţie - solicitant fără experienţă
Întrebare :
În cadrul Măsurii 123 este eligibil un proiect care vizează construcţia unei secţii de vinificaţie în cazul în care solicitantul nu are experienţă în domeniu (nici în activitatea de vinificatie şi nici în ceea ce priveşte culturile viticole)?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 123 se poate solicita finanţare pentru vinificaţie din partea unui potenţial beneficiar care nu are experienţă în domeniu. Încadrarea solicitantului ca activitatea principală într-un domeniu anume sau altul nu este valabila în cazul Măsurii 123 (spre deosebire de Măsura 121, de exemplu).Trebuie să aveţi în vedere că la documentul 12.1. anexat cererii de finanţare se solicita „Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea nr. 31/1990, republicată), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 85/2006, republicată, şi Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
Aşadar, dacă solicitantul îndeplineşte toate criteriile şi condiţiile precizate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, în ceea ce priveşte încadrarea în categoria de beneficiar eligibil dar şi în ceea ce priveşte condiţiile de eligibilitate şi selecţie poate solicita finanţare pentru investiţia propusă – unitate de vinificaţie.


Administrator unic şef exploataţie
Întrebare :
În cadrul Măsurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri” şeful de exploatatie trebuie neaparat să fie şi singurul administrator(administrator unic) sau societatea poate avea doi administratori, dintre care unul neaparat tânărul până în 40 ani?

Răspuns :
Conform menţiunilor din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 112 şeful de exploataţie trebuie să fie asociat unic şi administrator.


Punctaj criteriu de selecţie
Întrebare :
În cazul în care o parte a terenului pe care îl lucrez este în arendă  şi o parte în proprietate, aş dori să ştiu cum se aloca punctele privind criteriul 3  "Solicitantul are în proprietate o exploataţie agricolă" din cadrul măsurii 112?

Răspuns :
Ţinând cont de faptul că aveţi o parte a terenului în proprietate, şi o altă în arendă, nu veţi primi punctaj la criteriul de selecţie numărul 3 - Solicitantul are în proprietate exploataţia agricolă.
Pentru a primi punctaj la acest criteriu trebuie ca toată exploataţia să fie în proprietatea dumneavoastră.


Clarificare categorii de potenţiali beneficiari M.112
Întrebare :
În cazul în care o persoană  a fost administrator şi a avut şi cele mai multe părţi sociale dintr-o altă firmă, care deţinea o exploataţie agricolă, poate accesa Măsura 112, având în vedere că se instalează acum ca şi conducator pe o nouă exploataţie şi că este administrator la o întreprindere individuală nou înfiinţată?

Răspuns :
Conform definiţiei din PNDR, conducătorul exploataţiei este acea persoană care  administrează şi îşi asumă riscuri economice privind exploataţia agricolă (poate fi: persoană fizică sau acţionar unic). Aşadar, în situaţia prezentă  de dumneavoastră, solicitantul poate accesa Măsura 112.


Definirea marjei brute standard a unei exploataţii agricole
Întrebare :
Ce reprezinta marja brută standard a unei exploataţii agricole?

Răspuns :
Marja Brută Standard a unei producţii animaliere sau a unei culturi este definită ca diferenţa între valoarea standard a producţiei brute pe un hectar sau pe cap de animal (inclusiv valoarea subvenţiilor legate de produs şi/sau zonă) şi suma standard a costurilor variabile necesare obţinerii acestei producţii.

Actualizare curs valutar
Întrebare :
Un beneficiar care a folosit  în Bugetul Indicativ din cadrul Cererii de Finanţare Măsura 121 cursul de 3,6725 RON / EUR, va semna contractul la acest curs sau la un curs valutar mai actualizat?

Răspuns :
Referitor la solicitarea dumneavoastră vă informăm că beneficiarul care a folosit în Bugetul Indicativ din cadru Cererii de Finanţare cursul de 3,6725 RON / EUR, va semna contractul la acest curs.


Clarificare statut I.M.M.
Întrebare :
În urma unei realizarii unei investiţii în cadrul Măsurii 312 societatea va fi nevoită să angajeze un număr de 25 de oameni pentru a putea rentabiliza activitatea desfăşurată. Acest număr de angajaţi va depăşi numărul maxim de 9 angajaţi cât este cerut de Legea nr. 346/2004 privind încadrararea în cadrul microintreprinderilor. Având în vedere cele prezentate aş dori să vă întreb dacă se mai îndeplineşte condiţia de eligibilitate a solicitantului?

Răspuns :
La momentul depunerii proiectului trebuie să se facă dovada încadrării  în categoria de micro-întreprindere. Acesta se  face  în  baza:
-  art.4 al legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare: o întreprindere nu poate fi considerată micro-întreprindere dacă cel puţin 25% din capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, în comun ori cu titlu individual, de către una sau mai multe organisme ori colectivităţi publice.
- datele utilizate pentru calculul numărului mediu de salariaţi, cifra de afaceri netă anuală şi activele totale sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor’’ art. 6(1) al legii nr. 346/2004.
Mai mult, dacă la întocmirea situaţiilor financiare anuale întreprinderea nu se mai încadrează în plafoanele stabilite, aceasta nu îşi va pierde calitatea de întreprindere mică, mijlocie sau micro-întreprindere decât dacă depăşirea acestor plafoane se produce în două exerciţii financiare consecutive‘’ conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. Încadrarea în categoria micro-întreprinderi se face în baza Anexei 4.2
Având în vedere cele de mai sus, menţionam ca la momentul depunerii proiectului dvs. trebuie sa respectaţi exact criteriile si condiţiile unei microîntreprinderi. Evoluţia ulterioara a întreprinderii nu va afecta statutul de beneficiar, conform prevederilor din HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007—2013, articolul 8, alin 3 : „Pentru  categoriile de  beneficiari  ai  cofinanţării  din FEADR, care, pe perioada derulării proiectului, precum si în perioada de monitorizare, şi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.”


Stabilire categorie beneficiar eligibil - M123
Întrebare :
În cazul in care o societate are o cotă de participare publică de 4% poate fi cosiderată întreprindere mijlocie pentru a depune un proiect în cadrul Măsurii 123?

Răspuns :
Pentru obţinerea de sprijin financiar nerambursabil prin PNDR în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite prin măsurile PNDR, este necesar ca solicitanţii să prezinte o serie de documente obligatorii.Unul din acestea este, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului pentru Măsura 123, documentul 12.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul că solicitantul are capital social 100% privat, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru (dacă este cazul) şi că nu se află în process de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990), reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 85/2006, republicată”, şi Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Din acest punct de vedere societatea respectivă nu poate depune un proiect în cadrul măsurii 123 deoarece nu respectă condiţia că solicitantul are capital social 100% privat.


Construirea unei săli multifuncţionale în cadrul unei pensiuni
Întrebare :
Construirea şi amenajarea sălilor multifuncţionale în cadrul unei structuri de cazare în mediul rural, reprezintă o cheltuială eligibilă?
Răspuns :
În cadrul Măsurii 313 construirea şi amenajarea unei săli multifuncţionale î cadrul unei structuri de cazare (pensiune turistică) în mediul rural este considerată eligibilă.

Eligibilitate creştere melci – M. 123
Întrebare :
 Creşterea melcilor reprezintă o investiţie eligibilă în cadrul Măsurii 123 ,,Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere?

Răspuns :
Având in vedere că Măsura 123 este destinată procesării produselor agricole şi forestiere, activitatea de creştere a melcilor nu se încadrează în aria de finanţare a Măsurii 123. De asemenea, până în prezent, activitatea de creştere a melcilor nu a fost considerată ca fiind prioritară în cadrul noii politici agricole, aşa cum este definită în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. De aceea în cadrul Măsurii 121, care vizează investiţii în fermele vegetale şi/sau animale, nu sunt cuprinse activităţi eligibile privind acest domeniu.


Eligibilitate cheltuieli pentru modernizarea sediilor sociale
Întrebare :
Prin FEADR, în cadrul Măsurii 123 pentru o unitate de procesare, pot fi realizate cheltuieli pentru modernizarea sediilor sociale ?

Răspuns :
Conform precizărilor din cadrul Ghidului Solicitantului aferent măsurii 123, vă informăm că nu sunt eligibile cheltuielile pentru modernizarea sediilor sociale . Sediile sociale sunt acele spaţii care deservesc activitatea generală a unităţii: birouri pentru personalul administrativ, săli de şedinţe, săli de protocol, bucătărie şi sala de mese, spaţii de cazare, etc. Pentru respectarea condiţiilor de igienă / sanitar-veterinare şi a fluxului tehnologic sunt eligibile spaţiile destinate personalului de producţie: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiştrilor, al şefului de secţie. Astfel, birourile persoanei responsabile cu calitatea producţiei şi a managerului de proces se consideră a fi investiţii eligibile.


Finanţare aşezăminte culturale fără personalitate juridică
Întrebare :
Aşezămintele culturale fără personalitate juridică pot obţine finanţare în cadrul Măsurii 322?

Răspuns :
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 118/21.12.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, aşezămintele culturale, fără personalitate juridică, sunt recunoscute ca atare, constituind o excepţie. Acelaşi punct de vedere reiese şi din adresele elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor – Direcţia Generală Patrimoniu Cultural National şi Direcţia Generală pentru Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management pentru PNDR. Ţinand cont de cele specificate mai sus, Căminele Culturale comunale, fără personalitate juridică, pot beneficia de finanţare pentru investiţii de renovare, de modernizare şi dotare aferentă, în cadrul Măsurii 322, în conditiile în care se prezintă toate documentele justificative necesare la depunerea cererii de finanţare.


Eligibilitate ferme creştere căprioare
Întrebare :
Prin FEADR, în cadrul Măsurii 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt eligibile fermele pentru creşterea căprioarelor?

Răspuns :
Investiţiile în fermele pentru creşterea căprioarelor pot fi realizate în cadrul Măsurii 121  - ,,Modernizarea exploataţiilor agricole”, dar această activitate nefiind sector prioritar, nu primeşte punctaj în cadrul criteriului de selecţie nr.2 ,,Exploataţii din sectoarele prioritare”. De asemenea, la înfiinţarea fermelor de creştere a căprioarelor pentru carne, este necesară respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 103/1996 a fondului cinegetic şi a producţiei vânatului cu modificările şi completările ulterioare. Pentru calculul UDE, fermele pentru căprioare pot fi incluse la poziţia 12 ,,Capre – alte categorii” din tabelul privind stabilirea dimensiunilor economice, din secţiunea specifică a Cererii de Finanţare.


Eligibilitate achiziţie utilaj de recoltare a stufului
Întrebare :
În ce măsură poate fi încadrată o investiţie ce presupune achiziţia de utilaje de recoltare a stufului, de procesare a acestuia, cu scopul de a obţine brichete de stuf ca şi produs finit?

Răspuns :
Achiziţia de utilaje de recoltare a stufului, de procesare a acestuia, cu obţinerea de brichete de stuf ca şi produs finit ar putea fi eligibilă în cadrul Măsurii 312 –„Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” (cod CAEN 1629) cu condiţia respectării tuturor criteriilor şi condiţiilor menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului disponibil pe www.apdrp.ro, în cadrul secţiunii „Investiţii prin FEADR”. De asemenea, vă sfătuim să consultaţi Nomenclatorul Codurilor CAEN pentru a vedea detalierea codului indicat şi pentru a vă putea asigura de eligibilitatea investiţiei dumneavoastră.


Producerea de energie regenerabilă folosind ca materie primă corzile de viţă-de-vie
Întrebare :
Se poate încadra la Măsura 312 un proiect care are ca obiect "Producerea de surse regenerabile de energie (peleţi) folosind ca materie primă deşeuri agricole (corzi de viţă-de-vie)"?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”este eligibil  un proiect care are ca obiect "Producerea de surse regenerabile de energie (peleţi) folosind ca materie primă deşeuri agricole (corzi de viţă de vie) – Cod CAEN 1629. Menţionăm că, pentru a primi finanţare pentru această investiţie, trebuie respectate toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului pentru această măsură disponibil pe www.apdrp.ro, în cadrul secţiunii „Investiţii prin FEADR”.


Finanţare achiziţie ferăstrău pentru prelucrarea masei lemnoase
Întrebare :
În cadrul Măsurii 312 se poate finanţa achiziţia unui ferăstrău necesar în prelucrarea masei lemnoase?

Răspuns :
Achiziţia unui ferăstrău pentru prelucrarea masei lemnoase pentru activitatea derulată în cadrul codului CAEN (Rev2) 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii" este eligibilă dacă este fundamentată în cadrul Memoriului Justificativ sau a Studiului de Fezabilitate.


Depunere simultană de proiecte pe Măsurile 121, 123, 312
Întrebare :
Poate depune o societate 3 proiecte pe măsuri diferite: 121, 123, 312 în acelaşi timp?

Răspuns :
Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR, cu condiţia ca acesta să poată asigura cofinanţarea privată a proiectelor.


Regula de minimis specifică Măsurii 312
Întrebare :
Cum  afectează  regula  de minimis specifică Măsurii 312 depunerea proiectelor în cazul cererilor de finanţare pentru Măsura 121 şi Măsura 123?

Răspuns :
Regula de minimis se referă strict la Axa III a PNDR, deci nu va influenţa în niciun fel cererile de finanţare depuse pentru Măsurile 121 şi, respectiv, 123.


Investiţie tip fabrică mobilă
Întrebare :
În cadrul Măsurii 123 ,,Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” este eligibilă investiţia care vizează înfiinţarea unei fabrici mobile pentru procesarea fructelor sau a legumelor?

Răspuns :
În ceea ce priveşte investiţia de tip „fabrică mobilă” aceasta este dificil de implementat prin intermediul Măsurii 123 a FEADR ţinând cont de faptul că n u se poate respecta condiţia privind amplasarea proiectului şi este imposibil de a asigura utilităţile: apa, curent, infrastructura, etc.
De asemenea, se pune problema de unde vor fi obţinute avizele sanitare, sanitar veterinare, de mediu, mai precis de la care reprezentanţă locala având în vedere caracterul mobil al investiţiei. Mai trebuie precizat că argumentele menţionate mai sus nu reprezintă o listă exhaustivă.


Aria de aplicare a Măsurii 125
Întrebare :
În cadrul Măsurii 125, pot beneficia de finanţare nerambursabilă unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban (oraşe, municipii)?

Răspuns :
Măsura 125 are aria de aplicare la nivelul întregii ţări. Astfel, vă informăm că investiţiile pot fi amplasate şi realizate atât în spaţiul urban, cât şi în cel rural.


Finanţare prin Măsura 112 şi Măsura 121
Întrebare :
Un beneficiar – administrator şi asociat unic al unei societăţi – care are aprobat un proiect în cadrul Măsurii 121 (fermă vegetală), mai poate obţine fonduri pentru altă exploataţie cu alt domeniu de activitate (respectiv creşterea animalelor sau pepinieră) în cadrul Măsurii 112 – exploataţie în care se instalează pentru prima data ca şi conducător?

Răspuns :
Solicitantul  care  are aprobat un proiect  în  cadrul Măsurii 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” pentru fermă vegetală şi doreşte  sprijin de primă instalare pentru aceeaşi exploataţie, poate beneficia de sprijin financiar în cadrul Măsurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri”, dacă îndeplineşte cumulat toate condiţiile de eligibilitate.
Dacă solicitantul care are aprobat un proiect în cadrul Măsurii 121 pentru fermă vegetală doreşte sprijin financiar nerambursabil şi din cadrul Măsurii 112 dar pentru altă fermă (ex. zootehnică sau pepinieră) nu este eligibil deoarece nu se instalează pentru prima dată ca fermier (conform definiţiei instalării).


Clarificare referitoare la Măsura 112
Întrebare :
Am achiziţionat un teren în februarie anul acesta, am făcut o plantaţie de arbuşti ornamentali în luna septembrie. Se poate depune un proiect până în data de 30 noiembrie 2009? Clarificarea apărută pe site-ul www.apdrp.ro constituie o modificare a procedurilor?

Răspuns :
Clarificarea privind Măsura 112 apărută pe site-ul Agenţiei nu constituie o modificare a procedurilor. Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată în Registrul fermelor înaintea solicitării sprijinului.
În funcţie de sesiunea pentru depunerea proiectelor, anul 0 reprezintă anul anterior şi respectiv anul curent în care se depune proiectul. În anul 0 vor fi prezentate suprafeţele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1 – 5 să fie prezentate suprafeţele de cultură previzionate. De aici rezultă că extrasul din Registrul Fermelor este necesar pentru calculul UDE pentru anul 0. Aşadar, o plantaţie efectuată în luna septembrie 2009 nu poate fi luată în calcul pentru calculul UDE pentru anul 0 în condiţiile în care se doreşte depunerea dosarului pănâ în data de 30 noiembrie 2009.


Valoare maximă sprijin financiar Măsura 312
Întrebare :
Care este valoarea maximă a sprijinului financiar nerambursabil pe care poate să-l obţină un solicitant care depune un proiect în cadrul Măsurii 312 “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi”, ca şi persoană fizică neautorizată, urmând să se autorizeze ca şi întreprindere individuală?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 312 valoarea maximă pe care o poate primi o persoană fizică neautorizată care urmează a se autoriza ca şi întreprindere individuală este de 200.000 Euro.
De asemenea, întreprinzătorul persoană fizică, titular al unei întreprinderi individuale, în măsura în care se clasifică ca microîntrepindere, conform art.4, alin.1, lit.a din Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, poate beneficia de un ajutor public nerambursabil în valoare de maxim 200.000 Euro.
Spre deosebire de cele menţionate mai sus, o persoană fizică autorizată (PFA) şi o întreprindere familială pot beneficia de un ajutor public nerambursabil de până la 50.000 Euro.


Parteneriat ONG - primărie
Întrebare :
În cadrul Măsurii 313, un ONG poate aplica în parteneriat cu o primărie pentru realizarea unei investiţii de promovare a potenţialului turistic dintr-o zonă turistică ?

Răspuns :
Proiectele depuse de unităţile administrativ teritoriale (comunele), asociaţiile acestora şi ONG-uri se încadrează în categoria proiectelor de interes public şi negeneratoare de profit.
Dacă un ONG face un parteneriat cu o primărie, parteneriatul nu se constituie ca un solicitant eligibil pentru Măsura 313.


Prestări servicii agricole în alte ţări europene
Întrebare :
Se pot folosi utilaje agricole achizitionate prin PNDR (Măsura 121 sau Măsura 312) pentru a presta servicii agricole în alte ţări din Europa?

Răspuns :
Folosirea utilajelor agricole achiziţionate prin PNDR, în alte state europene nu este permisă în perioada de valabilitate a contractului de finanţare.
În conformitate cu Memoriul Justificativ prezentat la depunerea proiectului cât şi în actele adiţionale depuse odată cu cererea de finanţare un beneficiar este declarat eligibil, în cadrul Măsurii 121 sau Măsurii 312, în funcţie de suprafeţele de teren declarate a se lucra, acestea fiind justificate prin acte de proprietate şi contracte de concesiune sau arendă.


Reevaluarea clădirilor
Întrebare :
Conform legii contabilităţii, firmele trebuie să-şi reevalueze clădirile din 3 în 3 ani. Printr-un proiect SAPARD a fost finalizată o pensiune în anul 2007 care ar trebui reevaluată.
Ce se întâmplă dacă în urma raportului de reevaluare valoarea va fi mai mică sau mai mare faţă de cea menţionată în cadrul proiectului SAPARD?

Răspuns :
Reevaluarea la un interval de trei ani legiferată de Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia de Impozite şi taxe locale se referă la modul de stabilire a impozitului local pe clădiri, mai precis la procentul aplicat asupra valorii declarate la momentul intrării în patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix în cauză. În acest sens, reevaluarea la intervalul de trei ani nu urmăreşte decât o reaşezare a valorii clădirii şi o stabilire justă a nivelului impozitului datorat de contribuabil. Astfel, valoarea rezultată din reevaluare nu trebuie comunicată APDRP ci numai organului fiscal la care sunteţi arondat, diferenţele, în plus sau minus, urmând a fi înregistrate în contabilitatea proprie, conform reglementărilor în vigoare.


Incubarea ouălor
Întrebare :
Incubarea ouălor reprezintă activitate de procesare conform Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 ,,Modernizarea exploataţiilor agricole” ? 

Răspuns :
În cadrul Măsurii 121, i ncubarea ouălor nu reprezintă o activitate de procesare. Menţionam că, activitatea de creştere a pasărilor conform codului CAEN 0147 include: creşterea şi reproducţia pasărilor domestice, producţia de ouă precum şi activităţi ale incubatoarelor de ouă. O investiţie care urmează acest flux tehnologic al activităţilor, încheiată cu obţinerea puiului de 1 zi, este eligibilă în cadrul Măsurii 121 şi primeşte punctaj la criteriul de selecţie nr. 2 „Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi”. Obţinerea puilor de o zi în staţia de incubaţie este una din fazele procesului de producţie al tehnologiei de creştere a păsărilor. Aceasta activitate constituie segmentul din tehnologia de creştere a pasărilor care asigură reproducerea acestei specii. Prin urmare, acest tip de activitate nu poate beneficia de punctaj la criteriul de selecţie nr. 7 ,,Proiecte care au şi investiţii pentru procesarea produselor” deoarece activitatea de incubaţie nu reprezintă o activitate de procesare.


Eligibilitate achiziţionare de ambulanţe
Întrebare :
În cadrul Măsurii 312 ,,Crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi în spaţiul rural” achiziţionarea de ambulante reprezintă o cheltuială eligibilă?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 312 este eligibilă achiziţia unei ambulanţe atâta timp cât pe lângă respectarea criteriilor de selecţie stipulate în Ghidul Solicitantului, cheltuielile aferente nu vor depăşi plafonul de maxim de 200 de mii de Euro. De asemenea este necesar ca în Studiul de Fezabilitate sau în Memoriul Justificativ să se ofere detalii privind ambulanţa ce se doreşte a fi achiziţionată prin proiect, în vederea includerii acesteia în categoria de “Mijloace de transport specializate”.


Investiţiile pentru care se acordă ajutor public nerambursabil de 100%
Întrebare :
Care sunt investiţiile pentru care se acordă ajutor public nerambursabil de 100% din cheltuielile eligibile în cadrul Măsurii 125?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 125, beneficiarul de fonduri europene nerambursabile poate primi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care deservesc întreaga comunitate (toţi membrii asociaţiei). Mai exact, pentru investiţiile prin care se asigură accesul liber la infrastructura realizată.


Modalitatea de acordare a punctajului pentru modernizarea unui drum de exploataţie agricolă şi investiţii în sisteme de irigaţii
Întrebare :
În cadrul unui proiect care vizează modernizarea unui drum de exploataţie agricolă şi investiţii în sisteme de irigaţii, punctajul maxim se acordă pentru fiecare componentă în parte?

Răspuns :
Un solicitant poate depune un proiect care are în componenţă mai multe acţiuni eligibile în cadrul uneia sau a ambelor submăsuri ale Măsurii 125. Într-un singur proiect pot fi incluse una sau mai multe operaţiuni/ acţiuni/ tipuri de investiţie ca obiecte distincte. Evaluarea eligibilităţii unor astfel de proiecte va avea în vedere criteriile de eligibilitate pentru fiecare acţiune (obiect) în parte. Criteriile de selecţie, valoarea maximă a sprijinului cât şi intensitatea sprijinului financiar nerambursabil se vor evalua în funcţie de o singura componentă: cea majoritară valoric (valoarea maxima eligibilă şi punctajul se acordă conform componentei majoritare valoric). Cererea de finanţare va trebui completată şi raportată la submăsura care conţine componenta/ componentele majoritare valoric. În cazul prezentat, criteriile de selecţie se vor evalua în funcţie de componenta majoritară valoric.


Încadrare proiect în PUG (Planul de Urbanism General)
Întrebare :
Cu ce document se dovedeşte că proiectul propus spre finanţare prin Măsura 125 se încadrează în priorităţile propuse prin PUG?

Răspuns :
În situaţia prezentată proiectul va fi analizat având în vedere documentaţiile de urbanism, legal întocmite. De exemplu, se poate analiza Planul de Urbanism General (PUG) - partea generala sau Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului (PATJ). În cazul în care nu există nici unul dintre aceste documente, se preiau condiţiile impuse de Regulamentul General de Urbanism, conform legii. Practic, se analizează documentul în baza căruia s-a eliberat Certificatul de Urbanism.


Punctaj pentru comuna clasificată ca „parţial munte”
Întrebare :
În cazul în care o comună este clasificată ca „parţial munte” Conform Anexei 11 „, Studiul privind lista localităţilor cu încadrarea în zone geografice” de la Ghidul Solicitantului, ce punctaj va primi la criteriile de selecţie?

Răspuns :
Pentru situaţia în care la coloana „forma de relief” este specificat „parţial munte”, se va considera „munte”. 


Drumuri forestiere incluse în amenajamentul silvic
Întrebare :
În cadrul Măsurii 125 este obligatoriu ca drumurile forestiere să fie incluse în amenajamentul silvic?

Răspuns :
În cazul în care un drum forestier nu este inclus în amenajamentul silvic, acesta nu poate primi finanţare în cadrul Măsurii 125. De asemenea, vă informăm că drumurile care nu fac parte din amenajamentul silvic nu pot fi încadrate ca drumuri forestiere.


Soluţia tehnică pentru drumurilor agricole sau forestiere
Întrebare :
În cazul modernizării drumurilor agricole sau forestiere ce soluţie tehnică trebuie adoptată?

Răspuns :
Soluţia tehnică a investiţiei realizate în cadrul Măsurii 125 trebuie să respecte normele legale în vigoare şi să fie aprobată de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC). Aşdar, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) nu impune aplicarea vreunui tip de soluţie tehnică în cadrul proiectelor ce vizează infrastructura rutieră agricolă sau forestieră.


Avizare Studiu de Fezabilitate
Întrebare :
La depunerea documentaţiei, Studiul de Fezabilitate trebuie ştampilat de un expert tehnic avizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ?

Răspuns :
Numai pentru proiectele care vizează lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic şi drumuri forestiere, proiectarea trebuie efectuată de persoane atestate conform prevederilor legale, menţionate în Ghidul solicitantului, la pagina 9.


Valabilitate amenajament silvic
Întrebare :
Dacă amenajamentul silvic a expirat la 31 decembrie 2009, iar acum s-au aprobat principalii indicatori prin Conferinţa a II-a de amenajare, se consideră că amenajamentul este în vigoare?

Răspuns :
Da, amenajamentul silvic este în vigoare, în condiţiile în care sunt menţionate suprafeţele de fond forestier, situaţiile pe folosinţe ale fondului forestier aprobate prin Conferinţa a II-a, extrase privind planul instalaţiilor de transport din vechiul amenajament, în cazul în care acestea nu s-au schimbat. De asemenea, trebuie să se solicite, chiar prin informaţii suplimentare, Procesul verbal al Conferinţei a II-a de amenajare, semnat şi înregistrat.


Obligativitate listă cu acordul proprietarilor unui drum agricol
Întrebare :
În cadrul unui proiect care vizează modernizarea unui drum agricol este necesar prezentarea unei liste cu acordul proprietarilor deserviţi de infrastructura drumului respectiv ?

Răspuns :
Condiţia de prezentare a acordului proprietarilor pentru realizarea investiţiei nu se aplică pentru investiţiile care vizează construirea sau modernizarea drumurilor agricole. Conform Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125, solicitanţii trebuie să prezinte acceptul scris al tuturor deţinătorilor de teren (persoane fizice şi juridice), care sunt implicaţi în proiect, pentru irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare în teren agricol.


Lamurire la documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare pt M125
Întrebare :
La ce se referă documentul menţionat la punctul 3.2 din capitolul 4 ,,Documente necesare întocmirii Cererii de Finanţare” ce atestă proprietatea privată asupra terenului  însoţit de acordul proprietarului implicat în proiect?

Răspuns :
Pentru respectarea punctului 3.2, capitolul 4 din Ghidul Solicitantului, trebuie avute în vedere prevederile din Legea 138/2004 privind îmbunătăţirile funciare. De asemenea, cerinţele de la punctul 3.2 se referă la suprafeţele pe care se intervine prin proiect, mai exact de proprietăţile care sunt afectate în procesul de realizare a proiectului (ex. dacă se înlocuieşte o conductă subterană, trebuie prezentat şi acordul proprietarului terenului, etc).


Eligibilitate drumuri vicinale
Întrebare :
O comună în al cărei Inventar al Domeniului Public sunt trecute toate drumurile situate în extravilan ca şi drumuri vicinale are dreptul să solicite finanţare în cadrul Măsurii 125?

Răspuns :
Drumurile de exploatare (agricolă sau forestieră), eligibile prin Măsura 125, sunt clasificate conform OG 43/1997, republicată, ca drumuri de utilitate privată (art. 3, lit. b).Drumurile vicinale sunt drumuri de utilitate publică, clasificate conform aceluiaşi articol la lit. a). Drumurile de exploatare eligibile prin Măsura 125 sunt drumuri de utilitate privată, deschise circulaţiei publice (conform clasificării din acelaşi act normativ, art. 4, lit. a). Prin Art. 8 al OG 43/1997 sunt clasificate numai drumurile de utilitate publică (sau drumuri publice) de interes local (clasificate din punct de vedere funcţional şi administrativ-teritorial, conform art. 5). În concluzie, având în vedere clasificarea conform art. 3 al OG 43/1997, un drum de utilitate publică (vicinal) nu este agricol sau forestier (de utilitate privată), prin urmare NU este eligibil în cadrul Măsurii 125.


Modernizare drumuri de exploatare agricolă de OUAI
Întrebare :
Drumurile de exploatare agricolă, ce aparţin domeniului public, dar sunt în cadrul Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, pot fi modernizate prin Măsura 125?

Răspuns :
O Organizaţie a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) constituită în temeiul Legii 138/2004 are preluată în proprietate infrastructura de irigaţii şi terenul aferent acesteia.Drumurile de exploatare agricolă de pe teritoriul OUAI pot aparţine membrilor acesteia (fermieri) sau Unităţii Administrativ Teritoriale(Consiliul Local). Drumurile de exploatare agricolă care aparţin fermierilor sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 121, iar cele aparţinând Unităţilor Administrativ Teritoriale sunt eligibile pe măsura 125.  Un proiect de modernizare al unui drum agricol nu poate fi depus de către o Organizaţie a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii chiar dacă are acordul Unităţii Administrativ Teritoriale.


Eligibilitate trasee tematice
Întrebare :
În cadrul Măsurii 313 este eligibilă înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice?

Răspuns :
Înfiinţarea şi amenajarea de trasee tematice este eligibilă în cadrul Măsurii 313. Aceste activităţi vizează intervenţii asupra unui traseu care să faciliteze accesul turiştilor către obiectivele turistice (exemplu: trasare şi pietruire pentru alei, poteci, cărări, amplasare de indicatoare turistice, spoturi luminoase, panouri de direcţionare).
De asemenea, este eligibilă şi amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică, etc.


Finanţare ferme de creştere a porumbeilor
Întrebare :
Fermele pentru creşterea porumbeilor pentru carne pot primi finanţate în cadrul Măsurii 121?

Răspuns :
O fermă de creştere a porumbeilor pentru carne ar putea fi eligibilă în cadrul Măsurii 121 dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: solicitantul trebuie să demonstreze că are o piaţă de desfacere pentru carnea acestor porumbei, în sensul abatorizării şi livrării cărnii. Este necesară prezentarea unei  Notificări de la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) în care este specificat că se pot abatoriza porumbei şi că respectivul abator este autorizat să efectueze această activitate. De asemenea trebuie prezentate contracte pentru ferme de livrare, etc,. În cazul în care nu se respectă aceste condiţii, investiţia este considerată ca nefiind viabilă, poate fi considerată un hobby şi nu este eligibilă în cadrul acestei măsuri de investiţii.


Eligibilitate săli conferinţe
Întrebare :
În cadrul construirii unei pensiuni turistice, este eligibilă amenajarea unei săli de conferinţe?

Răspuns :
În cadrul pensiunilor turistice, realizate prin Măsura 313, construcţia şi amenajarea sălilor de  conferinţe nu sunt eligibile.


Acordare punctaj pentru proiecte care acoperă o zonă omogenă
Întrebare :
Ce document trebuie prezentat pentru a demonstra că proiectul acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune?

Răspuns :
Punctarea criteriului de selecţie „Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care există minim 15 acţiuni / investiţii de turism”, din cadrul Măsurii 313,se va face pe baza adeverinţelor eliberate de către primăriile din zona omogenă respectivă, documentul 20 din lista documentelor justificative, dar şi pe baza analizei Studiului de Fezabilitate / Memoriului Justificativ (descrierea proiectului).


Finanţare produs finit "oul în stare lichidă"
Întrebare :
Un proiect care vizează realizarea unei secţii de procesare ouă în care produsul finit să fie ”oul în stare lichidă” (refrigerat sau congelat) poate fi realizat în cadrul Măsurii 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole sau forestiere” ?

Răspuns :
Având în vedere detalierea Autorităţii Naţionale a Vămilor pentru încadrarea corectă a materiilor prime şi produselor finite incluse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, de la subcapitolele:  04.07. – „ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte” şi respectiv 04.08.  – „ouă de păsări,  fără coajă şi gălbenuşuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în aburi, turnate în formă, congelate sau altfel conservate”, vă informăm că investiţia menţionată poate fi realiză în cadrul Măsurii 123, cu respectarea condiţiilor şi criteriilor aferente acestei măsuri.


Eligibilitate centrală de producere energie electrică şi termică din biogaz
Întrebare :
În cadrul Măsurii 121 - “Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt eligibile investiţiile care vizează înfiinţarea unei ferme pentru creşterea porcilor care să valorifice dejecţiile într-o centrală de producere energie electrică şi termică din biogaz?

Răspuns :
În cadrul Măsurii 121, sunt eligibile investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul fermei vizând reducerea costurilor de producţie în scopul creşterii rentabilităţii acesteia prin scăderea consumului propriu de energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional (SEN). Dat fiind faptul că, producerea energiei electrice / termice din biogaz este un proces discontinuu şi că această energie nu poate fi stocată, este posibilă introducerea în Sistemul Energetic Naţional, doar în condiţiile respectării legislaţiei naţionale în vigoare.
Menţionăm că, în cadrul Măsurii 121 activitatea principală este agricultura, respectiv cod CAEN 01xx. Activitatea de producere a energiei pentru introducerea în Sistemul Energetic Naţional face obiectul Programului Operaţional Sectorial (POS) - Competitivitate, în acest sens existând şi o demarcare între PNDR şi POS-CCE.


Încadrare cultură de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt
Întrebare :
La ce sector poate fi încadrată o cultură de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt (salcie energetică) ?

Răspuns :
Pentru calcularea Unităţii de Dimensiune Economică (UDE), speciile forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, sunt încadrate la poziţia „Alte culturi permanente” din tabelul pentru calcularea unei UDE din Cererea de Finanţare aferente Măsurii 121.


Departajare şi punctare fermă mixtă
Întrebare :
În cadrul unei ferme mixte (creştere animale şi cultură de cereale) se pot accesa fonduri pentru achiziţia de utilaje agricole, axându-se pe sectorul de creştere al animalelor, pentru obţinerea unui punctaj mai mare la criteriile de selecţie ?

Răspuns :
Întrucât alocările financiare aferente Măsurii 121 sunt separate pentru Sectorul vegetal şi Sectorul de creştere a animalelor, se poate depune un proiect mixt, dar departajarea acestuia în Sectorul vegetal sau Sectorul de creştere a animalelor se face în funcţie de ponderea investiţiilor într-un sector sau altul. Dacă ponderea investiţiilor în sectorul vegetal reprezintă 60% din totalul investiţiilor din proiect, atunci ferma se încadrează la Sectorul vegetal.Dacă ponderea investiţiilor în sectorul de creştere a animalelor reprezintă 60% din totalul investiţiilor din proiect, atunci ferma se încadrează la Sectorul de creştere a animalelor. În aceste condiţii, punctajul se va acorda numai pentru sectorul vegetal sau numai pentru sectorul de creştere al animalelor (nu se cumulează punctele de pe ambele sectoare).


Eligibilitate distilare de vin prin Măsura 121
Întrebare :
Investiţia care vizează instalaţia de obţinere de distilat din vinpoate fi realizată în cadrul Măsurii 121, în condiţiile în care  50% din materia primă este produsă în ferma proprie ?

Răspuns :
Obţinerea de produse distilate din vin nu este o cheltuială eligibilă în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi, de asemenea, nu îndeplineşte condiţiile pentru a putea fi considerată procesare.


Încadrare cultură de dovleac comestibil
Întrebare :
La ce secţiune poate fi încadrată o cultură de dovleac comestibil, pentru calcularea Unităţii de Dimensiune Economică (UDE) a unei exploataţii în cadrul Măsurii 112?
Răspuns :
Având în vedere că dovleacul de copt sau plăcintar reprezintă o specie care face parte din grupa Cucurbitacee, pentru calculul numărului de UDE, acesta va fi încadrat la poziţia Legume proaspete, pepeni, căpşuni – câmp. Pentru un hectar cultivat cu această specie se realizează 2,257 UDE.

Eligibilitate secţie de producere băuturi răcoritoare tradiţionale
Întrebare :
Un proiect ce propune realizarea unei hale de îmbuteliere apă cu o secţie de producere băuturi răcoritoare tradiţionale (socată şi apă de trandafiri) poate fi realizat în cadrul Măsurii 312?
Răspuns :
Conform CAEN revizuit 2, codul 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate, activitatea de producere a socatei şi apei de trandafiri poate fi încadrată la fabricarea băuturilor nealcoolice aromate şi/sau îndulcite: limonadă, oranjadă, cola, băuturi din fructe, ape tonice etc., fiind considerată activitate eligibilă în cadrul Măsurii 312.
În ceea ce priveşte realizarea unei hale de îmbuteliere apă vă informăm că dacă activitatea de îmbuteliere face parte din procesul de producţie a băuturilor răcoritoare nealcoolice, a apelor minerale naturale şi a altor ape îmbuteliate, atunci se încadrează la cod 1107 şi este considerată eligibilă în cadrul Măsurii 312.
În cazul în care activitatea descrisă în proiect este doar de îmbuteliere, ea se încadrează la codul CAEN  4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor  (dacă este efectuată ca parte a comerţului cu ridicata) şi nu este eligibilă prin Măsura 312.


Eligibilitate instalaţie pentru brichetat paie
Întrebare :
Investiţiile care vizează realizarea instalaţiilor pentru brichetat paie pot fi realizate în cadrul Măsurii 121? Aceste instalaţii pot reprezenta investiţii în producerea şi utilizarea energiei regenerabile?

Răspuns :
Instalaţia pentru brichetat paie este o investiţie eligibilă, în conformitate cu prevederile Fişei tehnice a Măsurii 121, care încurajează investiţiile pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei.

Punctarea cheltuielilor neeligibile
Întrebare :
În cadrul criteriilor de selecţie aferente Măsurilor din PNDR se punctează şi cheltuielile neeligibile?
Răspuns :
Având în vedere faptul că investiţiile eligibile sunt realizate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), pentru care se efectuează verificări de respectare a criteriilor de eligibilitate şi selecţie, investiţiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate în considerare la punctarea criteriilor de selecţie.

Eligibilitate SRL pentru ”Activităţi de asistenţă medicală generală”
Întrebare :
O Societate cu Răspundere Limitată poate solicita finanţare pentru construirea unui sediu şi dotarea acestuia în vederea desfăşurarii activităţii conform codului CAEN 8621 ”Activităţi de asistenţă medicală generală”, având în vedere că nu va funcţiona ca un cabinet medical individual?

Răspuns :
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 “Este eligibil pentru finanţare medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/ 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical individual, acesta poate solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare.”.
 De asemenea, atâta timp cat codul CAEN aferent prestării activităţilor medicale, în cadrul unui S.R.L., nu se regăseste în Anexa 9A “Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora”, construcţiile necesare desfăşurării activităţii propuse prin proiect vor fi considerate eligibile.

Eligibilitate ciupercărie în cadrul Măsurii 121
Întrebare :
Înfiinţarea unei ciupercării este eligibilă în cadrul Măsurii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”?

Răspuns :

Înfiintarea unei ciupercarii poate fi realizată în cadrul Măsurii 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Menţionăm că, în vederea calculării dimensiunii economice, exploataţia menţionată se încadrează la secţiunea "ciuperci"


Eligibilitate investiţii instalaţie de obţinere distilate din vin sau rachiuri naturale din fructe
Întrebare :
În cadrul Măsurilor 121 şi 123 este eligibilă realizarea unor investiţii privind o instalaţie de obţinere distilate din vin sau obţinerea de rachiuri naturale din fructe? De asemenea, sunt considerate eligibile şi instalaţiile de îmbuteliere sau recipienţii pentru stocarea materiei prime?

Răspuns :
Conform Anexei I la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cap. 22.08 prin Măsurile 121 şi 123 este eligibilă realizarea unei investiţii în : „Alcool etilic, denaturat sau nu, cu orice concentraţie, obţinut din produse agricole din prezenta anexă, cu excepţia rachiurilor, a lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase, preparate alcoolice compuse (numite „extracte concentrate) pentru fabricarea băuturilor”.  Prin urmare, cheltuielile de realizarea a unor instalaţii cu anexele menţionate (recipiente – cisterne, baricule, etc) pentru obţinerea rachiurilor naturale din fructe nu sunt eligibile în cadrul măsurilor menţionate.


Eligibilitate promovare şi utilizare durabilă a energiei regenerabile
Întrebare :
În cadrul Măsurii 123,  sunt eligibile investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile în cadrul firmei în scopul reducerii costurilor de producţie?
Răspuns :
Investiţiile pentru promovarea şi utilizarea durabilă a energiei regenerabile propriei microîntreprinderi/ întreprinderi, vizând reducerea costurilor de producţie în scopul creşterii rentabilităţii acesteia prin scăderea consumului propriu de energie electrică provenită din Sistemul Energetic Naţional (SEN) sunt eligibile în cadrul Măsurii 123.
Activitatea de producere de energie pentru introducerea în Sistemul Energetic Naţional face obiectul Programului Operaţional sectorial – Competitivitate, în acest sens existând o demarcare între PNDR şi POS-CCE.

Punctaj criteriul de selecţie nr. 2 în cadrul Măsurii 123
Întrebare :
O microîntreprindere care doreşte realizarea unei investiţii noi în vederea adaptării la standardele comunitare nou introduse primeşte punctaj la criteriul de selecţie nr. 2?

Răspuns :
Aşa cum este specificat în Ghidul Solicitantului aferent Măsurii 123 „se acordă punctaj doar pentru proiectele care vizează modernizări/ extinderi, respectiv solicitanţii au desfăşurat activitate anterioară similară celei susţinute prin proiect”. Prin urmare, investiţia nouă, nu se punctează deoarece nu constituie continuarea unei activităţi anterioare şi nu poate fi considerată extindere.


Punctaj criteriul de selecţie nr. 9 în cadrul Măsurii 123
Întrebare :
Un solicitant, care intenţionează să investească în modernizarea unei unităţi de procesare în funcţiune şi care îşi propune să colecteze şi/ sau proceseze după modernizare şi produse ecologice, primeşte punctaj?

Răspuns :

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu